Licentieovereenkomst voor eindgebruikers

BELANGRIJKE KENNISGEVING: LEES DEZE ZORGVULDIG DOOR VOOR U DIT PRODUCT IN GEBRUIK NEEMT

Deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers (“Licentieovereenkomst”) is een juridische overeenkomst tussen u (“Licentiehouder” of “u”) en iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, Massachusetts 01730 USA (“iRobot”, “we” of “wij”) voor vooraf geïnstalleerde software, afbeeldingen, de 'look and feel', interfaces, inhoud of gegevens op het iRobot Apparaat (het “iRobot Apparaat”), inclusief alle downloadbare updates die naderhand op het iRobot Apparaat worden geïnstalleerd (“Softwarematerialen”) en alle bijbehorende media, gedrukte materialen en onlinedocumentatie (“Documentatie”) die bij het iRobot Apparaat worden geleverd en alle intellectuele-eigendomsrechten die in het bezit zijn van iRobot en betrekking hebben op, of verband houden met, het iRobot Apparaat (met inbegrip van de Softwarematerialen of Documentatie) (samen het “IE (Intellectuele Eigendom) van iRobot” genoemd). 

DOOR DE VERPAKKING TE OPENEN DIT PRODUCT TE GEBRUIKEN, STEMT U ERMEE IN DAT U GEBONDEN BENT AAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST. ALS U NIET INSTEMT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST, ZIJN WIJ NIET BEREID U EEN LICENTIE TE VERLENEN VOOR DE IE VAN IROBOT EN MOET U HET APPARAAT VAN IROBOT SAMEN MET ALLE BIJBEHORENDE DOCUMENTATIE ONMIDDELLIJK IN DE ONBESCHADIGDE VERPAKKING RETOURNEREN NAAR DE WINKEL WAAR U HET APPARAAT HEBT AANGESCHAFT OF NAAR IROBOT CORPORATION OP HET HIERNA VERMELDE ADRES WAARNA HET AANKOOPBEDRAG AAN U WORDT TERUGBETAALD. 

Voor uw gebruik van (a) de website op www.iRobot.be en de subdomeinen van iRobot.be (die elk als “Site” worden aangeduid), (b) de services die via de Site worden verleend (en alle updates hierop) (“Siteservices”), en (c) bepaalde software die naar uw mobiele apparaat kan worden gedownload (en alle updates hierop) (“Mobiele software”) gelden de Servicevoorwaarden. Voor uw aankoop van het Product (met uitzondering van de IE van iRobot) geldt de beperkte garantie van iRobot, waarvan de voorwaarden worden geleverd bij het iRobot Apparaat. Deze Licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA) geldt niet voor uw gebruik van de Site, Siteservices of Mobiele software of voor uw aankoop van het Product (met uitzondering van de IE van iRobot).

1)     VERLENING EN REIKWIJDTE VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST

a)       Als u ermee instemt de voorwaarden van deze overeenkomst in acht te nemen, verleent iRobot u een niet-exclusieve, beperkte licentie om de IE van iRobot te gebruiken volgens de voorwaarden van deze Licentieovereenkomst.

b)       De Licentieovereenkomst is een licentie voor één apparaat en u mag de IE van iRobot alleen gebruiken met betrekking tot één iRobot Apparaat.

c)        U mag:

i)                       de IE van iRobot uitsluitend gebruiken met betrekking tot het niet-commercieel gebruik van uw iRobot Apparaat en u mag deze niet onafhankelijk van uw iRobot Apparaat, of voor een ander doel, gebruiken;

ii)                      gratis aanvullende software of een update van de IE van iRobot, die mogelijk van tijd tot tijd door iRobot wordt verstrekt, ontvangen en gebruiken;

iii)                    alle Documentatie gebruiken die het gebruik dat volgens de Licentieovereenkomst is toegestaan, ondersteunt en zoveel kopieën van de Documentatie maken als nodig is voor het rechtmatig gebruik van het iRobot Apparaat of de Documentatie.

2)     VERPLICHTINGEN VAN DE LICENTIEHOUDER

a)       Behalve als dat uitdrukkelijk in deze Licentieovereenkomst is vermeld, of is toegestaan op grond van lokale wetgeving, verplicht u zich ertoe:

i)                       de IE van iRobot niet te kopiëren, behalve wanneer u dat incidenteel doet ten behoeve van het normale gebruik van het iRobot Apparaat of wanneer dat nodig is voor het maken van een reservekopie of voor de operationele veiligheid;

ii)                      de IE van iRobot niet te verhuren, te distribueren, in lease te geven, in sublicentie te geven, uit te lenen, om te zetten, samen te voegen, aan te passen, te variëren of te wijzigen;

iii)                    geen wijzigingen aan te brengen in, of aanpassingen te doen aan, de gehele IE van iRobot, of een onderdeel daarvan, noch toe te staan dat de IE van iRobot, of een onderdeel daarvan, wordt gecombineerd met, of wordt opgenomen in, andere programma's of apparaten, behalve als dat incidenteel gebeurt ten behoeve van het normale gebruik van het iRobot Apparaat;

iv)                    de IE van iRobot, of een onderdeel daarvan, niet te demonteren of te decompileren, geen reverse-engineering op dit IE, of een onderdeel daarvan, toe te passen, geen afgeleide werken te maken op basis van dit IE, of een onderdeel daarvan, of geen poging te doen om dergelijke dingen te doen, behalve voor zover (op grond van geldende wet- of regelgeving) dergelijke handelingen niet verboden kunnen worden omdat deze essentieel zijn voor het bewerkstelligen van interoperabiliteit tussen de IE van iRobot en een ander softwareprogramma;

v)                     de IE van iRobot en het iRobot Apparaat op een rechtmatige manier en in overeenstemming met alle geldende lokale, nationale of internationale wet- en regelgeving, te gebruiken, wat inhoudt dat uw gebruik aan speciale regels is gebonden; zo mag uw gebruik in het bijzonder: 

(1)      geen inbreuk maken op een auteursrecht, databaserecht of handelsmerk of een ander intellectuele-eigendomsrecht van een persoon;

(2)      niet tot mogelijke misleiding van iemand leiden, geen inbreuk maken op een wettelijke verplichting ten aanzien van een derde, zoals een contractuele verplichting of een geheimhoudingsplicht, en niet tot onwettige activiteiten aanzetten;

(3)      niet bedreigend, kwetsend of beledigend zijn of de privacy van iemand schenden, geen ergernis, ongemak of onnodige angst veroorzaken en geen anderen intimideren, verontrusten, in verlegenheid brengen, alarmeren of hinderen;

(4)      niet door u worden aangewend om u voor te doen als iemand anders, om een verkeerde voorstelling te geven van uw identiteit of uw band met een persoon, of om de indruk te wekken dat uw gebruik van ons afkomstig is als dat niet het geval is; en

(5)      de werking van netwerk- of telecommunicatiesystemen niet op onrechtmatige wijze verstoren of onderbreken.

b)       Ondanks het bovenstaande mag u op grond van deze Licentieovereenkomst al uw rechten op het gebruik van de IE van iRobot eenmalig permanent overdragen aan een andere partij in verband met de overdracht van de eigendom van uw iRobot Apparaat, mits: (i) de overdracht bestaat uit de overdracht van uw iRobot Apparaat en al uw rechten onder deze Licentie; (ii) u geen kopieën van de IE van iRobot bewaart, met inbegrip van kopieën die op een computer of ander opslagapparaat zijn opgeslagen; en (iii) u de partij die het iRobot Apparaat ontvangt, in kennis stelt van de voorwaarden en bepalingen van deze Licentieovereenkomst en duidelijk maakt dat het gebruik van de IE van iRobot onderworpen is aan deze voorwaarden en bepalingen.

3)     AUTOMATISCHE SOFTWARE-UPDATES

iRobot kan van tijd tot tijd patches, bugfixes, updates, upgrades en andere aanpassingen (samen “Updates” genoemd) ontwikkelen om de prestaties van de IE van iRobot te verbeteren of anderszins te wijzigen. Deze kunnen automatisch worden geïnstalleerd zonder voorafgaande kennisgeving of zonder dat hiervoor om uw toestemming wordt gevraagd. U stemt in met deze automatische updates. Als u geen Updates wilt ontvangen, moet u het gebruik van het iRobot Apparaat staken. U aanvaardt dat u mogelijk Updates dient te installeren om het Apparaat en de IE van iRobot te kunnen gebruiken en u stemt ermee in dat u de Updates die iRobot verstrekt, direct zult installeren. Als u het iRobot Apparaat blijft gebruiken nadat er een Update is geïnstalleerd, houdt dat in dat u nog steeds instemt met deze Licentieovereenkomst. 

4)     MATERIALEN VAN DERDEN

Bepaalde elementen van het iRobot Apparaat kunnen bestaan uit software van derden of ander materiaal dat eigendom is van derden (“Materialen van derden”), of deze materialen bevatten. iRobot heeft deze Materialen van derden onder licentie en alle intellectuele-eigendomsrechten met betrekking tot Materialen van derden blijven eigendom van hun respectieve eigenaren en licentiehouders. De Materialen van derden worden aan u in licentie gegeven onder dezelfde voorwaarden die ook in deze Licentieovereenkomst zijn opgenomen, tenzij wij u iets anders meedelen.

5)     SERVICES VAN DERDEN

a)       Het Apparaat en de IE van iRobot geven toegang tot bepaalde services en websites van derden (“Services van derden”). Voor het gebruik van de Services van derden is toegang tot internet vereist en mogelijk moet u hiervoor aanvullende voorwaarden accepteren.

b)       We willen u erop attent maken dat wij geen invloed hebben op, of controle hebben over, deze Services van derden of de inhoud en gegevens waartoe u mogelijk toegang hebt als u dergelijke Services van derden gebruikt. De transacties tussen u en derden via de Services van derden vinden uitsluitend plaats tussen u en deze derden. Als u gebruikmaakt van de services van dergelijke derden, doet u dat dan ook onder hun voorwaarden en volgens hun beleidsregels en niet de onze. Klachten, vragen en claims met betrekking tot problemen of transacties met een derde, moeten aan die derde worden gericht. 

c)        We bieden geen garanties ten aanzien van, en zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk (hetzij op basis van een contract, een onrechtmatige daad of anderszins) tegenover u voor, uw gebruik van Services van derden.

6)     OPEN SOURCE

Voor bepaalde software-items die in de Productsoftware zijn opgenomen, gelden de voorwaarden en bepalingen van “opensourcelicenties” of “vrijesoftwarelicenties” (“Opensourcesoftware”). Bepaalde Opensourcesoftware is eigendom van derden. Voor de Opensourcesoftware gelden niet de voorwaarden en bepalingen van deze Licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA). In plaats daarvan gelden voor elk Opensourcesoftware-item de voorwaarden van de eindgebruikerslicentie die bij dergelijke Opensourcesoftware wordt geleverd. Niets in deze Licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA) beperkt de rechten die u hebt op basis van de voorwaarden en bepalingen van een toepasselijke eindgebruikerslicentie voor de Opensourcesoftware, of verleent u rechten die de bepalingen van een toepasselijke eindgebruikerslicentie voor de Opensourcesoftware vervangen. Als dat is vereist op grond van een licentie voor bepaalde Opensourcesoftware, zorgt iRobot ervoor dat dergelijke Opensourcesoftware, en de wijzigingen die iRobot in deze Opensourcesoftware heeft aangebracht, beschikbaar zijn voor mensen die daarom een schriftelijk verzoek doen aan iRobot via het e-mailadres of postadres dat hierna wordt vermeld.

7)     INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN

a)       U aanvaardt dat alle intellectuele-eigendomsrechten op het IE van iRobot overal ter wereld toebehoren aan iRobot, dat rechten op het IE van iRobot aan u in licentie worden gegeven (en niet aan u worden verkocht), en dat u geen andere rechten kunt doen gelden op, of ten aanzien van, het IE van iRobot dan het recht om het IE te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van deze Licentieovereenkomst.

b)       De integriteit van het IE van iRobot wordt zodanig beschermd door technische beveiligingsmaatregelen (Technical Protection Measures, TPM) dat er geen misbruik kan worden gemaakt van de intellectuele-eigendomsrechten, met inbegrip van het auteursrecht, op het IE van iRobot. U mag op geen enkele manier proberen om dergelijke technische beveiligingsmaatregelen te verwijderen of te omzeilen, noch mag u middelen toepassen, vervaardigen, importeren, distribueren, verkopen, verhuren, aanbieden, voor verkoop of verhuur uitstallen, in advertenties te koop of te huur aanbieden of in uw bezit hebben voor persoonlijke of commerciële doeleinden, die als enig redelijke doel hebben om het onrechtmatig verwijderen of omzeilen van dergelijke technische beveiligingsmaatregelen mogelijk te maken.

8)     GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

a)       U aanvaardt dat:

i)                       het IE van iRobot niet is ontwikkeld om te voldoen aan uw individuele wensen en dat het daarom uw verantwoordelijkheid is om ervoor te zorgen dat de mogelijkheden en functies van het IE van iRobot voldoen aan uw wensen;

ii)                      alleen u verantwoordelijk bent voor het gebruik van het iRobot Apparaat en de beslissingen die u neemt op basis van een dergelijk gebruik en dat u het iRobot Apparaat op eigen risico gebruikt;

iii)                       het IE van iRobot mogelijk niet vrij is van fouten of bugs en dat uw gebruik ervan kan worden onderbroken of worden beïnvloed door dergelijke fouten of bugs;

b)       Het IE van iRobot en Materialen van derden worden daarom aan u verstrekt op een “as is”-basis (in de staat waarin deze zich bevinden) en we bieden geen garantie, geven geen verklaring, bepalen geen voorwaarde, of doen geen toezegging, van welke aard dan ook, met betrekking tot de prestaties, kwaliteit of geschiktheid van het IE van iRobot of Materialen van derden. 

c)        Met uitzondering van de voorwaarden en bepalingen die zijn beschreven in deze Licentieovereenkomst, zijn alle garanties, verklaringen, bepalingen en alle andere voorwaarden van welke aard dan ook die worden geïmpliceerd door de wet of het gewoonterecht, voor zover dit is toegestaan uit hoofde van de toepasselijke wetgeving, uitgesloten.

9)     AANSPRAKELIJKHEID VAN DE LICENTIEGEVER

a)       Niets in deze Licentieovereenkomst zal de aansprakelijkheid van een partij beperken of uitsluiten voor:

i)              overlijden of persoonlijk letsel dat voortvloeit uit nalatigheid; of

ii)             bedrog of bedrieglijke onjuiste weergave; of

iii)                    inbreuk op de impliciete voorwaarden van de wetgeving betreffende de verkoop van goederen; of

iv)           inbreuk op de wetgeving betreffende de consumentenbescherming.

b)       De maximale totale aansprakelijkheid van iRobot op grond van, of in verband met, deze Licentieovereenkomst, of een aanvullende overeenkomst, hetzij op basis van een contract, een onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid) of anderszins, is onder alle omstandigheden beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan de prijs die u hebt betaald voor het iRobot Apparaat.

10)  BEËINDIGING

a)       iRobot kan deze Licentieovereenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan u als u deze Licentieovereenkomst in ernstige mate of voortdurend schendt zonder dat u de schending herstelt (als deze herstelbaar is) binnen 14 dagen nadat u een schriftelijke kennisgeving hebt ontvangen waarin u gevraagd wordt dit te doen.

b)       Bij beëindiging om wat voor reden dan ook:

i)              vervallen alle rechten die aan u zijn verleend op grond van deze Licentieovereenkomst; en

ii)             moet u alle activiteiten die zijn toegestaan op grond van deze Licentieovereenkomst, staken. 

11)  NALEVING VAN EXPORTREGULERENDE WETGEVING

Het IE van iRobot en verwante technologie zijn onderworpen aan de exportregulerende wetgeving van de Verenigde Staten en kunnen onderworpen zijn aan de regelgeving voor export of import in andere landen. U stemt ermee in alle wet- en regelgeving die op u van toepassing is, na te leven. 

12)  OVERDRACHT VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

a)       Deze Licentieovereenkomst is bindend voor u en ons en voor onze respectieve opvolgers en rechtverkrijgenden.

b)       Wij mogen deze Licentieovereenkomst, of onze rechten of verplichtingen die voortvloeien uit deze Licentieovereenkomst, te allen tijde en zo lang de Licentieovereenkomst geldig is, overdragen, toewijzen, afstaan en uitbesteden of de eigendom ervan op een andere manier overdragen.

13)  KENNISGEVINGEN

Alle kennisgevingen die u aan iRobot verstrekt, moeten worden geadresseerd aan [iRobot Corporation] [8 Crosby Drive, MA 01730 USA]. iRobot kan u een kennisgeving verstrekken via het e-mailadres [of postadres] waarmee u zich hebt geregistreerd bij iRobot. De kennisgeving wordt 24 uur nadat een e-mailbericht is verzonden, of drie dagen na de datum waarop een brief is gepost, geacht te zijn ontvangen en naar behoren te zijn verwerkt. Om te bewijzen dat een kennisgeving is verstuurd, is het voldoende om, in geval van een brief, te bewijzen dat een dergelijke brief juist was geadresseerd, van de nodige zegels was voorzien en op de post is gedaan, en in het geval van een e-mailbericht, te bewijzen dat een dergelijk e-mailbericht is verzonden naar het gespecificeerde e-mailadres of de gespecificeerde geadresseerde.

14)  GEBEURTENISSEN DIE BUITEN DE CONTROLE VAN DE LICENTIEGEVER LIGGEN

a)       iRobot is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor niet-nakoming, of vertraagde nakoming, van zijn verplichtingen op grond van deze Licentieovereenkomst die wordt veroorzaakt door een gebeurtenis buiten zijn redelijke controle om (“Overmacht”).

b)       Onder Overmacht wordt onder meer verstaan: een daad, een gebeurtenis, het niet plaatsvinden van een gebeurtenis, een verzuim of een ongeluk buiten onze redelijke controle om, en in het bijzonder (maar niet uitsluitend) het volgende:

i)                       stakingen, lock-outs of andere industriële acties;

ii)                      ongeregeldheden, rellen, een invasie, een terroristische aanslag, de dreiging van een terroristische aanslag, een oorlog (al dan niet verklaard) of de dreiging van, of voorbereiding voor, een oorlog;

iii)                    brand, een explosie, een storm, een overstroming, een aardbeving, een bodemverzakking, een epidemie of een andere natuurramp;

iv)                    de onmogelijkheid om gebruik te maken van de spoorwegen, de scheepvaart, de luchtvaart, het gemotoriseerd wegvervoer of andere middelen van openbaar of privévervoer;

v)                     de onmogelijkheid om gebruik te maken van openbare of besloten telecommunicatienetwerken; 

vi)                    akten, decreten, wetten, verordeningen of beperkingen van een regering.

c)        Het nakomen van de verplichtingen door iRobot op grond van deze Licentieovereenkomst wordt geacht te zijn opgeschort gedurende de periode dat de Overmacht duurt, en voor ons geldt een termijnverlenging voor het nakomen van onze verplichtingen voor de duur van die periode. We zullen alles doen wat redelijkerwijze mogelijk is om de Overmachtsituatie te stoppen of om een oplossing te vinden die ons in staat stelt onze verplichtingen op grond van deze Licentieovereenkomst na te komen ondanks de Overmachtssituatie.

15)  VERKLARING VAN AFSTAND

a)       Als wij op enig moment gedurende de termijn van deze Licentieovereenkomst niet aandringen op strikte nakoming van een van uw verplichtingen op grond van deze Licentieovereenkomst, of als we nalaten de rechtsmiddelen aan te wenden of de rechten uit te oefenen die wij hebben op grond van deze Licentieovereenkomst, houdt dat geen verklaring van afstand in van dergelijke rechten of rechtsmiddelen en ontslaat dat u niet van de plicht om dergelijke verplichtingen na te komen.

b)       Als we afzien van onze rechten en rechtsmiddelen bij uw verzuim om een verplichting na te komen, houdt dit niet in dat we ook bij een volgend verzuim zullen afzien van onze rechten en rechtsmiddelen.

c)        Er is geen verklaring van afstand van ons van deze voorwaarden en bepalingen van kracht, tenzij uitdrukkelijk wordt vermeld dat er een verklaring van afstand in werking is getreden en dat schriftelijk aan u is meegedeeld.

16)  SCHEIDBAARHEID

Als van een voorwaarde of bepaling van deze Licentieovereenkomst door een bevoegde autoriteit wordt vastgesteld dat deze in een bepaalde mate ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is, wordt een dergelijke voorwaarde of bepaling in die mate gescheiden van de resterende voorwaarden en bepalingen, die geldig blijven in de ruimste mate die wettelijk is toegestaan.

17)  VOLLEDIGE OVEREENKOMST

a)       Deze Licentieovereenkomst en elk document waarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen in deze Licentieovereenkomst, vormen samen de volledige overeenkomst tussen ons, en deze vervangt alle eerdere akkoorden, afspraken of overeenkomsten tussen ons met betrekking tot de licentieverlening voor het IE van iRobot.

b)       Wij aanvaarden beiden dat door het aangaan van deze Licentieovereenkomst (en de documenten waarnaar hierin wordt verwezen), geen van ons vertrouwt op een andere uitspraak, verklaring, waarborg of garantie (“Verklaring”) van welke persoon dan ook (of dit nu een partij is in deze Licentieovereenkomst of niet) dan de Verklaring die uitdrukkelijk wordt vermeld in deze Licentieovereenkomst of deze documenten. 

c)        Wij stemmen er beiden mee in dat de enige rechten en rechtsmiddelen die ons ter beschikking staan, voortvloeiend uit, of verband houdend met, een Verklaring, de rechten en rechtsmiddelen zijn voor contractbreuk die zijn beschreven in deze Licentieovereenkomst.

18)  RECHT EN JURISDICTIE

a)       Voor deze Licentieovereenkomst, het onderwerp daarvan of de vorming daarvan (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of claims), en voor de interpretatie daarvan, geldt het Engelse recht en elke partij onderwerpt zich aan de niet-exclusieve bevoegdheid van de Engelse rechtbanken. Dit beperkt echter niet uw recht als consument om een rechtsvordering in te stellen in het land waarvan u ingezetene bent. 

b)       U aanvaardt dat de Productsoftware waardevolle handelsgeheimen en geoctrooieerde informatie van iRobot bevat, dat elke daadwerkelijke of dreigende schending van de voorwaarden in Paragraaf 2 (Beperkingen) van deze Licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA) directe en onherstelbare schade aan iRobot zal veroorzaken waarvoor een geldelijke schadevergoeding ontoereikend zou zijn, en dat een dwangmaatregel tot rechtsherstel een passende maatregel is voor een dergelijke schending.

Dit Beleid is onlangs herzien op, en van kracht vanaf, 30-09-2016.